Србија и Балкан

Насиље у школама ће почети да се наплаћује: Шта све предвиђа нови закон за насилне ђаке

Казне од 40.000 до 100.000 динара следују родитељима уколико ученик врши физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, а биће посебно прописана употреба мобилних телефона
Насиље у школама ће почети да се наплаћује: Шта све предвиђа нови закон за насилне ђаке© Tim Boyle/Getty Images

У процедури је Закон о основама система образовања и васпитања чије допуне и измене са собом доносе и до десет пута увећану новчану казну за насилне ученике, али и њихове родитеље.

Убудуће ће родитељи за лоше понашање и вршњачко насиље које почине њихова деца морати да плате - уместо досадашњих 10.000 до чак 100.000 динара.

Осим тога, мораће и много више да се укључе у решавање проблема. 

Забрана промене школе пре окончања васпитно-дисциплинског поступка

Након што се деси случај насиља у школи, немогуће је да до окончања васпитно-дисциплинског поступка насилник промени школу. Тиме се ставља тачка на стару праксу по којој је насилник мењао школу, тако да је стара школа обустављала дисциплински поступак, а нова није имала основа да покрене нови, па су насилна деца тако углавном пролазила без икаквих последица.

У закону се наводи и да ученик или родитељ по доношењу казне немају право жалбе. Имају, међутим, право на судску заштиту у управном спору.

"Школа ће донети решење којим се издавање исписнице одлаже до окончања васпитно-дисциплинског поступка", пише у изменама закона.

Уколико је дете током школовања имало изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере, оне морају бити унете у исписнице приликом уписивања у другу школу у току школске године.

Удаљавање из школе поново могуће

Решење о удаљавању ученика са наставе доноси директор школе и он прелази на онлајн наставу пет дана.

Председник Форума београдских гимназија Александар Марков сматра да би највећи страх суспендованом ученику требало да буде чињеница да би следећа мера након суспензије, могла бити искључење.

"Ученик има пет дана да размисли и схвати да школа може да функционише и без њега, да види да може бити врло лако искључен. Ово се њему рачуна као оправдани изостанак, али на основу њих се он изводи на разредни испит", појаснио је он.

Током искључења добија материјале за учење, "али на њему је да ли ће да учи или не". Битна измена у овом члану закона је што је родитељ "дужан да се информише о току наставног процеса".

Ако се родитељ не одазове, психолог ће заступати ученика

Уколико се покрене васпитно-дисциплински поступак, ученик, родитељ, учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ не одазове том поступку, директор школе одмах поставља, а најкасније наредног радног дана, психолога, односно педагога установе да у том поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава Центар за социјални рад.

Оцена из владања улази у просек

Убудуће ће се оцењивати и владање ученика. Почев од ученика другог разреда основне школе и свих разреда средње школе оцена из владање утицаће и на општи успех, јер се оцењује бројчано у току и на крају првог и другог полугодишта. 

За ученике првог разреда, владање се оцењује у току и на крају првог и другог полугодишта описном оценом која не утиче на општи успех ученика.

За алкохол, цигарете или дрогу у школи следи суспензија

Иако се подразумевало да у школу не треба доносити алкохол, оружје, цигарете или психоактивне супстанце, изменама закона то сада спада у теже повреде обавеза ученика.

Осим тога што не сме да уништи или украде имовину школе или својим понашањем угрози своју или туђу безбедност, ученик може због поседовања, коришћења и давања психоактивних супстанци, алкохола и цигарета бити удаљен са наставе минимум пет дана, а максимум до окончања дисциплинског поступка.

Такође, у теже повреде спада и употреба мобилног телефона у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања.

Школа је дужна да општим актом пропише употребу електронских уређаја.

Ако се насиље деси ван школе, појачава се васпитни рад

Измене закона и даље не прописују обавезе школе да реагује у већој мери у случају да се насиље деси ван просторија и дворишта школске установе, али ће бити појачан васпитни рад са насилним дететом.

"Разговараће са одељенским старешином, педагогом и психологом школе, али и представити презентацију везану за толеранцију друговима и другарицама из свог одељења, а родитељи ученика ће долазити на разговоре код одељенског старешине и стручне службе", наводи се у предлогу.

Са учеником који ван простора школе, односно другог простора у коме школа остварује образовно-васпитни рад, учини повреду забране из чл. 110–112. овог закона (насиље, дискриминација, вређање угледа и достојанства... прим. нов.), школа у складу са извештајем спољашње мреже заштите појачава васпитни рад, уз предузимање других активности у складу са прописима којима се уређују: критеријуми за препознавање облика дискриминације, поступање установе у случају сумње или утврђеног дискриминативног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности, као и протокола поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, прописује се новим изменама закона.

Појачана одговорност родитеља

У односу према вршњацима и надређенима, одговорност није само на ученицима, већ и родитељима. Њихово учествовање у процесу школовања је од великог значаја, а сада су њихове обавезе повећане, а самим тим и казне за непоштовање.

Једна од њих је да родитељ на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником (у реализацији оперативног плана заштите и плана појачаног васпитног рада).

Такође, треба да учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе.

У изменама закона је прописано да учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују уџбеници.

Казне за родитеље до 100.000 динара

Осим одговорности, повећање су и казне за непоштовање одређених одредаба закона, а које иду и до 100.000 динара.

Неке од њихових одговорности су и да дете редовно похађа наставу, информише школу уколико је спречено да дође, правда изостанке...

Новина је да су казне предодређене и уколико на позив школе ипак не учествује у реализацији оперативног плана заштите и плана појачаног васпитног рада.

Казну може платити због тежих повреда обавеза ученика.

Казне од 40.000 до 100.000 динара следују родитељима уколико ученик врши физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље. Такође, казниће се и због понашања детета које вређа углед, част или достојанство.

 

image